1. கொரோனா கோரத் தாண்டவம்.. உண்மையை மறைக்க முடியாது.. சீனாவை அம்பலப்படுத்திய செயற்கைக்கோள் படங்கள்  Oneindia Tamil
  2. சீனாவைக் காட்டிக்கொடுத்த கொரோனா; சேட்டிலைட் புகைப்படத்தால் அதிர்ச்சி  Mr Puyal
  3. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
Using satellite data, this animation shows the reduction of nitrogen dioxide emissions across China from Dec. 20, 2019, to March 16, 2020 Using satellite data, this animation shows the reduction of nitrogen dioxide emissions across China from Dec. 20, 2019, to March 16, 2020

கொரோனா கோரத் தாண்டவம்.. உண்மையை மறைக்க முடியாது.. சீனாவை அம்பலப்படுத்திய செயற்கைக்கோள் படங்கள் | China satellite images shows how coronavirus changes it's pollution - Tamil Oneindia

சீனாவைக் காட்டிக்கொடுத்த கொரோனா; சேட்டிலைட் புகைப்படத்தால் அதிர்ச்சி. சீனாவில் அதிக அளவு கார்பன்டை ஆக்ஸைடு வெளியிடப்பட்டு வருவது உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது.சீனாவைக் காட்டிக்கொடுத்த கொரோனா; சேட்டிலைட் புகைப்படத்தால் அதிர்ச்சி. சீனாவில் அதிக அளவு கார்பன்டை ஆக்ஸைடு வெளியிடப்பட்டு வருவது உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது.

சீனாவைக் காட்டிக்கொடுத்த கொரோனா; சேட்டிலைட் புகைப்படத்தால் அதிர்ச்சி

சீனாவைக் காட்டிக்கொடுத்த கொரோனா; சேட்டிலைட் புகைப்படத்தால் அதிர்ச்சி. சீனாவில் அதிக அளவு கார்பன்டை ஆக்ஸைடு வெளியிடப்பட்டு வருவது உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது.சீனாவைக் காட்டிக்கொடுத்த கொரோனா; சேட்டிலைட் புகைப்படத்தால் அதிர்ச்சி. சீனாவில் அதிக அளவு கார்பன்டை ஆக்ஸைடு வெளியிடப்பட்டு வருவது உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது.

சீனாவைக் காட்டிக்கொடுத்த கொரோனா; சேட்டிலைட் புகைப்படத்தால் அதிர்ச்சி